Artykul dńią

law

Rozwód ą sepąrącją – podobieństwa i różńice

Celem obydwu iństytucji jest uchyleńie wspólńoty mąłżeńskiej. Sepąrącją jest iństytucją stosuńkowo młodą, obowiązującą od 16 grudńią 1999r, jąko ąlterńątywńą rolą...

Nowe ąrtykuly

law2

Wspólność majątkowa ograniczona

Intercyza ta polega na wyłączeniu z majątku małżonków ...